201 004: Indicadors sintètics de l'economia balear

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Àrea i secció temàtica Economia > Comptes econòmics
Objectius Elaboració de síntesi i anàlisi amb resultats procedents d'altres fonts.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Sectors econòmics
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleries, IBESTAT, INE, Ministeris i organismes privats.
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Indicadors sintètics de l'activitat global, per sectors i per illes.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2014-2017