201 012: Marc input output de les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Comptes econòmics
Objectius Elaborar les taules input-output de la economia balear

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: L'oferta i la demanda dels diferents sector econòmics i les seves interrelacions
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleries, Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), INE, Ministeris, IGAE, Consells Insulars i Ajuntaments
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Taules d'origen i destí, taula simètrica, matriu de coeficients, matrius inverses de Leontieff.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles 1983 i 2004

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013