202 015: Cànon anual de lloguer rústic

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Obtenir els cànons de lloguer per a diversos tipus d'aprofitament de la terra

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Operacions de lloguer de terres rústiques
Tipus d'activitat: Enquestes
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Cànons, aprofitaments de la terra

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 1998-actual

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 01050
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Denominació Cánones Anuales de Arrendamientos Rústicos

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013