202 019: Observatori de Preus de les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Fer un seguiment sistemàtic de l'evolució dels preus dels principals productes agroalimentaris, tant en origen com en destinació

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Tots els agents implicats en la formació de preus de productes agraris i pesquers: productors, comercialitzadors, distribuïdors i consumidors en destinació
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Preus, productes

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles 2009 - actual

Històric


Programes anuals
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013