209 011: Autoritzacions de transport per carretera a Menorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell Insular de Menorca
Àrea i secció temàtica Economia > Transports
Objectius Conèixer el nombre d'altes, baixes o modificacions i dels titulars de les autoritzacions del transport de viatgers.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Titulars dels transport autoritzat de viatgers
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Nombre d'autoritzacions: altes, baixes o modificacions. Titulars. Transport: discrecional, regular, escolar, sanitari, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de l'any 2008

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 22001
Unitat responsable Ministeri de Foment
Denominació Registre general de transportistes i d'activitats auxiliars i complemetàries del transport

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2014-2017