212 002: Estadística de transmissions de drets de la propietat (ETDP)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Sector financer
Objectius Estimar el nombre de les transmissions patrimonials per illes

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Nombre de drets de la propietat transmesos
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Institut Nacional d'Estadística (INE)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Transmissions de drets de la propietat segons naturalesa de la finca, forma d'adquisició i estat de l'habitatge

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de 2007

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30168
Unitat responsable INE
Denominació Estadística de transmissions de drets de la propietat

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017