213 005: Compte General de l'Administració

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Àrea i secció temàtica Economia > Sector públic
Objectius Presentar l'execució dels pressuposts i el compte econòmicofinancer al tancament de l'exercici de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les empreses públiques, de l'ATIB i de l'Ib-Salut, i altres ens del sector públic autonòmic

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Administració pública autonòmica
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleries, CAIB, Ib-Salut, ATIB i altres ents dels sector públic autonòmic
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Comptes anuals. Liquidació dels pressuposts.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper i en suport informàtic
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 1983

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 31030
Unitat responsable Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Denominació Liquidación de Presupuestos de las Comunidades Autónomas

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013