213 005: Compte General de l'Administració

barra horitzontal

Datos básicos


Órgano responsable: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Área y sección temática Economia > Sector públic
Objetivos Presentar l'execució dels pressuposts i el compte econòmicofinancer al tancament de l'exercici de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les empreses públiques, de l'ATIB i de l'Ib-Salut, i altres ens del sector públic autonòmic

Características técnicas


Población o colectivo objeto de estudio: Administració pública autonòmica
Tipo de actividad: Explotació estadística de registres
Organismos o unidades estadísticas que participan: Conselleries, CAIB, Ib-Salut, ATIB i altres ents dels sector públic autonòmic
Forma de recogida de los datos:
Ámbito geográfico de la actividad: Autonòmic
Nivel máximo de desagregación territorial: Autonòmica
Principales variables: Comptes anuals. Liquidació dels pressuposts.

Difusión de los datos


Medio de difusión Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper i en suport informàtic
Periodicidad de la difusión Anual
Periodos disponibles Des de 1983

Correspondencia con operaciones estadísticas estatales


Número de la operación 31030
Unidad responsable Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Denominación Liquidación de Presupuestos de las Comunidades Autónomas

Histórico


Programas anuales
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Planes estadísticos
2014-2017
2010-2013