213 010: Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Presidència
Àrea i secció temàtica Economia > Sector públic
Objectius Conèixer el nombre de queixes i suggeriments per conselleries i pels principals ens del sector públic

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Ciutadans que posen queixes i suggeriments a través del QSSI
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen: Totes les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma i ens del sector públic
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Nombre de queixes i suggeriments per conselleries i altres organismes del sector públic

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2013

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017