213 011: Endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Àrea i secció temàtica Economia > Sector públic
Objectius Conèixer la xifra de deute de la Comunitat Autònoma

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Administració i ens del sector públic
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Valor, % sobre el PIB, estructura del deute.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Trimestral
Períodes disponibles 1994

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació
Unitat responsable Banco de España
Denominació Deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) Butlletí estadístic (13)

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2014-2017