214 004: Índex de costos laborals de les Illes Balears (ICLIB)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Preus i salaris
Objectius Mesurar l'evolució dels costos laborals a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Treballadors residents a les Illes Balears
Tipus d'activitat: Activitats de síntesi
Organismes o unitats estadístiques que participen: Direcció General de Funció Pública, Institut Nacional d'Estadística (INE), Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Cost laboral total, cost salarial, sectors econòmics

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30211
Unitat responsable Institut Nacional d'Estadística (INE)
Denominació Índice de coste laboral armonizado (ICLA)

Històric


Programes anuals
2018
2017
Plans estadístics
2014-2017