250 003: Costos d'insularitat

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Àrea i secció temàtica Economia > Altres àrees econòmiques
Objectius Quantificar el cost econòmic del fet insular a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Agents econòmiques amb relació fora de la illa
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, Consells Insulars, Ports de les Illes Balears, AENA
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Cost econòmic de l'insularitat

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Esporàdic
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2016
2014
Plans estadístics
2014-2017