301 010: Sistema d'informació permanent sobre addicció a drogues

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Conèixer l'evolució i les característiques del consum problemàtic de drogues psicoactives

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones usuàries de drogues
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Consells Insulars, Ib-Salut, Altres òrgans (jutjats, instituts forenses, etc.), centres privats concertats, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Dades personals, epidemiològiques, patrons de consum, dades clíniques i de laboratori

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Publicació en paper i electrònica
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 1987 fins a l'actualitat

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 54098, 54099, 54100
Unitat responsable Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Denominació Indicadores de Consumo de Sustancias Psicoactivas del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías: Admisiones a Tratamiento

Històric


Programes anuals
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013