302 005: Nota mensual de conjuntura laboral a les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Fer el seguiment i l'anàlisi mensual del mercat de treball a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Mercat de treball
Tipus d'activitat: Recopilacions sobre un determinat camp
Organismes o unitats estadístiques que participen: SOIB, MEYSS
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Ocupats afiliats per règims a les Illes Balears; aturats registrats per edat, sexe, nacionalitat, sector econòmic, durada i illa; contractació registrada per edat, sexe, nacionalitat, sector econòmic, durada, tipus i illa

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de juny de 2008

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013