302 020: Infraccions laborals instruïdes

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Conèixer l'evolució de les infraccions en matèria de relacions laborals

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Entitats sancionades en matèria de relacions laborals
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Inspecció de Treball i Seguretat Social
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Tipus d'infracció, quantia de la sanció.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Trimestral
Períodes disponibles Des de 1.996 a 2009

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013