303 003: Indicadors del sistema educatiu

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Educació i Universitat
Àrea i secció temàtica Societat > Educació i formació
Objectius Elaborar indicadors per al coneixement del sistema educatiu

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Usuaris del sistema educatiu
Tipus d'activitat: Recopilacions sobre un determinat camp
Organismes o unitats estadístiques que participen: IBESTAT, conselleries implicades, consells insulars, EUROSTAT, INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Indicadors de context, processos, recursos, resultats, escolarització.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2006, 2010 en endavant

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 41023
Unitat responsable Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Denominació Indicadores Estadísticos de la Educación

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013