311 002: Serveis socials comunitaris bàsics

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Conèixer el nombre d'usuaris i prestacions gestionades a través dels serveis socials comunitaris.

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Població usuària dels serveis socials municipals
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Consells Insulars, Consells Insulars i Ajuntaments
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Municipal
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre d'usuaris, expedients traslladats, dades sociodemogràfiques dels usuaris, dades de l'hàbitat, de salut, diagnòstics i intervencions realitzades

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió
Períodes disponibles Des de 2011

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017