311 010: Sistema d'informació del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Conèixer totes les sol·licituds de valoració de la situació de dependència

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones sol·licitants de la valoració de la situació de dependència
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, (IMSERSO)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre d'expedients tramitats al SISAAD, dades personals, cicles de vida de l'expedient, documentació presentada, dictàmens, activitats, comunicacions o notificacions, propostes, resolucions, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable Informes mensuals al web
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de 2007

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 64055
Unitat responsable Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IMSERSO)
Denominació Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013