311 036: Títols de famílies nombroses

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Disposar d'un registre de famílies nombroses a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Famílies nombroses de les Illes Balears
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Consells insulars
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Categories establertes en la legislació, nombre de fills amb discapacitat i sense, tipus de família

Difusió de les dades


Mitjà de difusió No correspon
Periodicitat de la difusió Quadrimestral
Períodes disponibles Des de 1996

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 63006
Unitat responsable Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Denominació Títulos de Familias Numerosas

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013