• icono poblacion Padró (xifres de població)
 • > Dades anuals
 • > 2015
icono poblacion print

Metodologia Padró

 1. Introducció
 2. Font
 3. Població
 4. Àmbit territorial
 5. Àmbit temporal
 6. Indicadors

 1. Introducció

 2. Anualment l’Institut Nacional d’Estadística (INE) proporciona a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears un fitxer amb les inscripcions de tots els padrons municipals de les Illes Balears. A partir d’aquest fitxer s’elaboren diverses publicacions que es poden consultar en el web (<https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/poblacio/padro>): —    Dades anuals—    Sèries—    IndicadorsEl padró és un registre administratiu en què consten inscrits els veïns de cada municipi del territori espanyol, l’elaboració, la gestió i el manteniment del qual corresponen als ajuntaments, en coordinació amb l’INE.
 3. Font

 4. El padró està regulat en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local (LBRL) —modificada per la Llei 4/1996, en la qual es fa una nova redacció, entre d’altres, a diversos articles relatius al padró municipal. En la Llei de 1996 es normalitza la gestió contínua i informatitzada del padró municipal, se suprimeixen les renovacions quinquennals que fins llavors s’havien efectuat i es disposa d’una coordinació —s’atorga aquesta competència a l’Institut Nacional d’Estadística— entre els padrons de tots els municipis del territori nacional. A més, s’estableix que en data 1 de gener de 1998 s’iniciï el nou model de gestió, el denominat padró continu, que comporta el manteniment i l’actualització permanent del padró municipal d’habitants. Cada any, aproximadament al mes de desembre, el Govern, a proposta de l’Institut Nacional d’Estadística, aprova per reial decret la xifra de la població de tots els municipis del territori espanyol amb data de referència 1 de gener.

   


 5. Població

 6. El criteri de classificació és el lloc de residència a les Illes Balears. La unitat bàsica és l’habitant, que es defineix com aquella persona que, en la data de referència, tenia el seu veïnatge a les Illes.

  Les dades que se sol•liciten obligatòriament en cada inscripció són: nom i llinatges, sexe, domicili habitual, nacionalitat, lloc i data de naixement, document nacional d’identitat o, si es tracta d’estrangers, el document que el substitueixi, i certificat d’escolaritat o títol acadèmic. Actualment, en l’explotació estadística s’aprofita aquest contingut llevat del que es refereix al certificat d’escolaritat o títol acadèmic, perquè és una informació que no té la qualitat necessària.

  Pel que fa a la nacionalitat, en el padró només se n’inscriu una. En cas de tenir doble nacionalitat, si una és l’espanyola, és la que preval en la inscripció, i si totes dues són nacionalitats estrangeres s’inscriu la que tria la persona interessada.

  El lloc de naixement és una classificació més estable que la nacionalitat, perquè no està afectada pels processos de nacionalització ni per la manera de recollir la informació. A més, la classificació dels residents per país de naixement permet altres classificacions menys detallades, com ara la zona de naixement (nascuts a les Illes Balears, nascuts en una altra comunitat autònoma i nascuts a l’estranger) i la d’àrea de naixement.

  Finalment, quan en les sèries s’inclou una taula amb classificacions relacionades amb el país de nacionalitat o de naixement, l’elabora en relació amb la situació política del darrer any disponible, és a dir els resultats dels anys anteriors —sempre que sigui possible— s’adapten al darrer panorama polític conegut.

   


 7. Àmbit territorial

 8. Quant a la difusió, l’àmbit territorial de cada publicació és diferent: en algunes només s’arriba a l’àmbit insular, però en altres es proporcionen dades des de diferents perspectives territorials —com ara municipi, comarca, zona estadística (barriades de Palma), entitat singular de població o districte i secció. A partir de la Revisió del padró a 01/01/2015 s'incorpora la classificació del lloc de residència per zona sanitària.

  La difusió específica del fitxer anual (dades anuals) de residents a les Illes Balears es presenta al web des d’aquest enfocament territorial, i en cada un s’ofereixen una sèrie de taules que en general aborden tots els continguts de dimensió demogràfica que el fitxer permet (illa, comarca, municipi, entitat singular de població, districte i secció, zona estadística de Palma i zona sanitària). 

  Com més petita és la desagregació territorial, més elevat és el detall en el qual s’ofereixen les variables, i com més desagregació territorial, menys possibilitat d’arribar al detall. El fet que s’elabori més o menys informació per a cada territori es determina pel respecte al secret estadístic i la disponibilitat de la informació. 

   


 9. Àmbit temporal

 10. Totes les dades relacionades amb el padró municipal tenen una periodicitat anual i es refereixen a les poblacions publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat, que no tenen perquè coincidir amb les xifres que contenen els registres administratius de cada municipi. Les xifres publicades procedeixen de les modificacions i els canvis que ha de fer per llei l’INE.

   


 11. Indicadors

 12. Els indicadors inclouen una bateria d’índexs demogràfics elaborats a partir dels resultats anuals: variació relativa, densitat de població, relació de masculinitat, edat mitjana, proporcions, índex d’envelliment, índex de longevitat (índex de sobreenvelliment), índex de dependència global, índex recanvi en edats actives, percentatge de dones en edat fèrtil.

  La interpretació correcta de les dades ha d’estar condicionada pel seu grau de qualitat. S’ha de tenir en compte que procedeixen d’un registre administratiu l’objecte inicial del qual no és el mer recompte de la població i que és especialment sensible als canvis legals que en regulen la gestió. Les taules dels indicadors s’actualitzen anualment, es presenten amb un format evolutiu i es refereixen a les illes o als municipis.

   


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11