• icono sociedad Societat de la informació
 • > Enquesta sobre equipament i ús de la tecnologia en les llars
icono sociedad print

METODOLOGIA DE L'ENQUESTA SOBRE EQUIPAMENT I ÚS DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LES LLARS (TIC-H)

 1. Introducció
 2. Àmbit de recerca
 3. Disseny mostral
 4. Recollida de la informació
 5. Estimacions

 1. Introducció

 2. L'IBESTAT du a terme l'operació estadística 77312002, Explotació de l'enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars (TIC-H), que és una estadística específica per a les Illes Balears abstreta de l’homònima que executa l'INE per al conjunt d'Espanya. L'Enquesta té com a objectiu obtenir dades anuals del desenvolupament de l'anomenada Societat de la Informació. És a dir, ens possibilita tenir un coneixement de la implantació de les tecnologies d'informació i comunicació.

  Aquesta explotació ens permet disposar a nivell autonòmic de la informació de l'equipament de les TIC (ordinador, connexió a Internet, telefonia mòbil) i del nivell d'ús que se’n fa, especialment dels relatius a l’ordinador, Internet i el comerç electrònic, classificats per variables demogràfiques i socioeconòmiques, tant a la llar com en el centre d'estudi o al centre de treball.


 3. Àmbit de recerca

 4. La població objecte és el conjunt d'habitatges familiars principals així com les persones que hi resideixen, sempre que tinguin 10 o més anys.

  L'àmbit geogràfic de la investigació el constitueix tot el territori espanyol. No obstant això, les dades que l'IBESTAT proporciona fan referència únicament a les Illes Balears.

  L'àmbit temporal o període d'estudi és l'any natural.


 5. Disseny mostral

 6. A continuació es descriu breument el disseny mostral de l'enquesta. Per a un major detall sobre el mostreig realitzat es pot obtenir a la metodologia de l’Enquesta sobre equipament  i us de tecnologies de la informació i comunicació a les llar publicada per l’INE. 

  S'ha utilitzat un mostreig trietàpic amb estratificació de les unitats de primera etapa. Les unitats de la primera etapa són les seccions censals. Les unitats de la segona etapa són els habitatges familiars principals i, en la tercera etapa, es selecciona aleatòriament una persona de més de 15 anys en cada habitatge. Així mateix, en cada habitatge s'investiga a tots els menors de 10 a 15 anys.

  Per a la selecció d'una mostra representativa s'ha utilitzat un marc d'àrees format a partir de la relació de seccions censals existents amb referència a novembre de 2015 i incorporant les variacions que s'han produït en el temps. Les seccions censals, dins de cada comunitat autònoma, s'agrupen en estrats atenent a la grandària del municipi al qual pertanyen.

  La distribució de la mostra per comunitats autònomes s'estableix mitjançant una afixació de compromís entre la uniforme i proporcional a la grandària de la comunitat, amb la finalitat d'obtenir mostres amb una mida suficient perquè siguin representatives a nivell de comunitat autònoma. En el cas de les Illes Balears s'han seleccionat 116 seccions censals i, en cadascuna d'elles, s'entrevisten aproximadament 13 llars.


 7. Recollida de la informació

 8. La recollida de la informació es realitza emprant 3 canals diferents d'entrevista:

  - Entrevista web assistida per ordinador (CAWI): L'entrevistat emplena per Internet el qüestionari en qualsevol moment del període de recollida.

  - Entrevista telefònica en un centre (CATI): els habitatges de la mostra de l'any anterior que no hagin respost via CAWI s'entrevisten telefònicament des d'un centre CATI sempre que es disposi d'un número de telèfon. L'entrevistador no utilitza qüestionaris en paper sinó que grava directament les respostes de l'informant en el qüestionari electrònic.

  - Entrevista personal amb ordinador portàtil o tablet (CAPI): L'entrevistador no utilitza qüestionaris en paper, sinó que disposa d'un ordinador portàtil en el qual està inclòs el qüestionari de manera que realitza les entrevistes amb aquest ordinador portàtil.

  Amb aquest mètode s'entrevisten els habitatges de les seccions amb mostra nova i els habitatges ja inclosos en la mostra de l'any anterior de les que no es té un telèfon de contacte, si no han emplenat per Internet el qüestionari.


 9. Estimacions

 10. Per estimar les característiques de l'enquesta es consideren els següents tipus d'estimadors:

  - Estimador per a dades de llars

  - Estimador per a dades de persones de 16 anys i més

  - Estimador per a dades de persones de 10 a 15 anys

  En tots els cas s'utilitzen estimadors de raó, calibrats segons la informació procedent de fonts externes. La informació auxiliar emprada en el procés de calibratge són les persones residents en habitatges familiars principals per grups d'edat, sexe i nacionalitat de cada CA.


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11