• icono economia Consum i economia de les llars
 • > Enquesta de pressuposts familiars (2006-2015)
icono economia print

Metodologia de l'enquesta de pressuposts familiars

 1. Introducció
 2. Àmbit d'investigació
 3. Desagregació geogràfica i funcional
 4. Disseny mostral
 5. Criteri de valoració
 6. Documentació complementària

 1. Introducció

 2. L’Enquesta de Pressuposts Familiars (EPF) és una de les enquestes més antigues de les que realitza l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El seu objectiu és obtenir informació sobre la naturalesa i destinació de les despeses de consum, així com sobre diferents característiques relatives a les condicions de vida de les llars i permetre mesurar la seva evolució.

  L’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) du a terme una ampliació de l’enquesta a nivell de les Illes Balears aportant informació més desagregada a nivell de comunitat autònoma.

  L’Enquesta de Pressuposts Familiars de l’any 2013 incorpora alguns canvis de rellevància. Entre aquests destaca la incorporació de les noves xifres de població del Cens de l’any 2011, que abasta tots els anys que integren el període 2006-2013. Això permet establir comparacions homogènies per a l’esmentat període.  

  Així mateix, se va començar a utilitzar la nova Classificació Nacional d’Ocupacions (CNO) 2011, que substitueix a la CNO 1994, per tal  d’establir les categories de l’ocupació del sustentador principal de la llar.

   


 3. Àmbit d'investigació

 4. La població objectiu és el conjunt de llars privades així com les persones que en formen part d'elles.

  L'àmbit geogràfic de la investigació el constitueix tot el territori espanyol. No obstant això, les dades que l'Ibestat proporciona fan referència únicament a les Illes Balears.

  L'àmbit temporal o període d'estudi és l'any natural.

  Així, s’ofereixen resultats anuals tant de la despesa total i les despeses mitjanes efectuades per les llars privades residents a Espanya, com de la variació d'aquestes despeses respecte de l'any anterior, amb els nivells de desagregació especificats anteriorment.

   


 5. Desagregació geogràfica i funcional

 6. La classificació utilitzada per recollir les despeses és la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP), adaptació nacional de la classificació internacional que fa servir l'Eurostat per a les enquestes de pressuposts (COICOP/HBS), i que està estructurada en aquests dotze grans grups:   

  1. Aliments i begudes no alcohòliques    

  2. Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics    

  3. Articles de vestir i calçat    

  4. Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles    

  5. Mobiliari, equipament de la llar i despeses corrents de conservació de l’habitatge    

  6. Salut    

  7. Transports    

  8. Comunicacions    

  9. Oci, espectacles i cultura  

  10. Ensenyament  

  11. Hotels, cafès i restaurants  

  12. Altres béns i serveis

  El nivell de desagregació funcional utilitzat en la publicació de resultats varia segons el grau de desagregació geogràfica al que entiguin referides les estimacions.

   


 7. Disseny mostral

 8. A continuació es descriu breument el disseny mostral de l'enquesta. Per a més detalls sobre el mostreig duit a terme, es pot obtenir la metodologia de l'Enquesta de Pressuposts Familiars publicada per l'INE.

  S’ha utilitzat un mostreig bietàpic amb estratificació de les unitats de primera etapa, seleccionant una mostra independent en cada comunitat autònoma. Les unitats de primera etapa són les seccions censals en què està dividit el territori nacional en el moment de l'enquesta. Les unitats de segona etapa són els habitatges familiars principals, i en elles no es realitza cap submostreig, investiguen totes les llars que hi resideixen en ells.

  Per cobrir l'objectiu de l'enquesta de proporcionar estimacions amb un grau de fiabilitat acceptable en l'àmbit nacional i de comunitat autònoma, s'ha establert una mostra de 2.275 seccions censals (unitats primàries), en cada una de les quals s'han seleccionat deu habitatges (unitats secundàries) dels quals es recull la informació de totes les llars que hi resideixin. Corresponen a les Illes Balears 91 seccions censals. En concret, l’any 2012 la mostra per a Illes Balears és de 824 llars i de 2.226 membres de la llar.

   


 9. Criteri de valoració

 10. La despesa en consum final de les llars es registra a preus d'adquisició, és a dir, al preu que paga efectivament el comprador pels productes en el moment que els compra. Es recull l'import real de les despeses en béns i serveis, més qualsevol despesa afegida provocada per la compra (per exemple les propines, el transport, etc.).

   


 11. Documentació complementària

 12. Es pot obtenir més informació de l'enquesta de pressuposts familiars (EPF) en la metodologia de l'Institut Nacional d'Estadística (INE):

  •    Enquesta de Pressuposts Familiars (EPF)

  •    Classificació de béns i serveis COICOP

   


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11