• icono poblacion Noms més freqüents
 • > Noms dels nounats
 • > 2006
icono poblacion print

Metodologia noms dels nounats

 1. Introducció
 2. Fonts
 3. Observacions

 1. Introducció

 2. L’operació estadística dels noms dels nounats a les Illes Balears sorgeix de la demanda dels usuaris a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears perquè dugués a terme aquesta publicació. Es presenten taules en les quals s’inclou la freqüència absoluta i relativa dels noms més freqüents per illes i per municipi, a més d’una taula global en la qual es proporciona la distribució municipal de tots els noms dels nounats sempre que la seva freqüència absoluta sigui superior a 4.

   


 3. Fonts

 4. La informació s’extreu directament del butlletí estadístic de parts, en el qual figuren el nom i els llinatges del nounat, es classifica per illa o municipi de la residència materna a les Illes Balears i que té una periodicitat anual. Es divideix en dos apartats —un dedicat als noms dels nins, i l’altre, als noms de les nines— i s’han elaborat les mateixes taules per a cada sexe amb les freqüències absolutes i relatives de cada illa i la seva distribució municipal. El nombre que apareix entre parèntesis al costat de cada nom és l’ordre de freqüència obtingut respecte del total territorial al qual fa referència el títol de cada taula.

   

   


 5. Observacions

 6. En la interpretació de les dades, convé tenir en compte que en el butlletí estadístic de parts els noms dels nounats es transcriuen en lletres majúscules i sense accentuació. Això determina que, de vegades, no sigui possible distingir entre un nom en català o en castellà quan l’accent és l’únic element que permet diferenciar-los. En aquests casos, s’ha d’entendre que el literal del nom, encara que no s’hagi escrit amb accent, representa ambdues opcions, per exemple: Maria inclou Maria i María, i Antonia inclou Antònia i Antonia. En canvi Antonio només comptabilitza el literal Antonio, ja que en català és Antoni i apareix en la publicació comptabilitzat separadament.

  A més, el fitxer inicial, derivat del fitxer de parts, s’ha revisat i validat mínimament. La correcció s’ha limitat als registres en què s’ha detectat una abreviatura o una lectura òptica errònia (o mal registrada abans de l’any 2008), com ara Mraia, que s’ha substituït per María, o Fco., que s’ha substituït per Francisco. En la resta dels casos s’han respectat els literals dels noms registrats, fins i tot els hipocorístics (Pep, Toni…). Els noms composts s’han tractat sense tenir en compte les seves parts, es comptabilitzen com a noms independents i s’han suprimit articles i preposicions, si n’hi ha, entre els termes que els formen (per exemple: Maria del Carme, Maria Carme).

  En resum, les xifres que contenen les taules són el resultat de comptabilitzar grafies iguals i no noms en sentit estricte. No es consideren noms iguals Antoni i Antonio, Francesc i Francisco; tampoc no es comptabilitzen com a iguals Ainoa, Ahinoa, Ainhoa o Ainoha. Evidentment, a més de les diferències gràfiques en la mateixa llengua, s’han de tenir en compte les diferències gràfiques derivades de l’idioma, i no només per la coexistència de dues llengües oficials en el nostre territori, català i castellà, sinó per l’existència d’un volum de població estrangera important que posa als seus fills noms propis dels països d’origen que es publiquen tal com apareixen en el butlletí estadístic.


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11