• icono economia Empreses
 • > Indicadors de confiança empresarial (ICE)
icono economia print

Metodologia dels Indicadors de confiança empresarial (ICE)

 1. Introducció
 2. Àmbits de l’enquesta
 3. Definicions
 4. Disseny de la mostra
 5. Càlcul d’indicadors
 6. Ponderació i elevació dels resultats

 1. Introducció

 2. Els indicadors de confiança empresarial (d’ara endavant, ICE) és una operació estadística que duu a terme l’Ibestat inclosa en el Pla Estadístic de les Illes Balears 2010-2013, aprovat pel Decret 109/2010, de 15 d’octubre. L’objectiu principal d’aquesta estadística és poder conèixer cada trimestre la percepció que tenen els responsables dels establiments sobre la situació i les expectatives a curt termini de l’evolució del seu negoci.

  Els ICE proporcionen trimestralment informació dels establiments per illa (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera) i sector econòmic (indústria, construcció, comerç, transport i hostaleria, i resta de serveis). La metodologia aplicada és l’homologada nacional, la qual cosa permet comparar els resultats amb la resta de comunitats autònomes i amb el conjunt nacional.

  L’Ibestat ha elaborat una aplicació informàtica (ICEWEB) per a la realització del treball de camp d’aquesta operació estadística. L’ICEWEB permet gestionar tot el procediment i recollir les enquestes contestades per la web.

   


 3. Àmbits de l’enquesta

 4. 2.1. Àmbit poblacional

  La població objecte d’estudi està formada per tots els establiments l’activitat principal dels quals està inclosa en les seccions de la CNAE-2009 següents: B a N (ambdues incloses, excepte la divisió 70), R (només divisions 92 i 93) i S (només divisions 95 i 96).Ateses les característiques de les variables que es recullen en aquesta enquesta, els informants han de ser els gestors dels establiments, ja que són els que tenen una percepció global de la marxa del negoci i de l’evolució de les variables per a les quals se sol·licita informació.

  2.2. Àmbit territorial

  Les unitats d’anàlisi són tots els establiments situats en el territori de les Illes Balears.

  2.3. Àmbit temporal

  Aquesta operació estadística es fa trimestralment. La fase d’enquestació dura tres setmanes i inclou el final d’un trimestre i l’inici del següent.

   


 5. Definicions

 6. Les preguntes del qüestionari fan referència als aspectes següents:

  •  EXPECTATIVES: se sol·licita informació sobre la tendència esperada que tenen els gestors dels establiments referent a l’evolució del negoci respecte del trimestre entrant. Les opcions de resposta són tres: augmentarà, es mantindrà estable o disminuirà.

  •  SITUACIÓ: se sol·licita informació als gestors dels establiments sobre la tendència seguida pel negoci en el trimestre que tot just ha acabat. Les opcions de resposta són tres: augmentà, es mantingué estable o disminuirà.

  •  FACTORS LIMITADORS DE L’ACTIVITAT DE L’ESTABLIMENT: se sol·licita l’opinió sobre els factors que els informants creuen que limiten l’activitat de l’establiment. Es recull només una vegada a l’any i les possibles opcions són: debilitat de la demanda, escassetat de mà d’obra adequada, insuficiència d’equipament, dificultats financeres, augment de la competència o altres causes.

   


 7. Disseny de la mostra

 8. La selecció de les unitats informants (establiments per enquestar) es fa aplicant un disseny mostral estratificat per illa (tres grups d’illes), sector d’activitat (cinc sectors) i dimensions de l’establiment (cinc dimensions).

   


 9. Càlcul d’indicadors

 10. Els indicadors que s’obtenen en els ICE agafen com a referència l’índex IFO alemany i es varen concretar en l’acord establert entre els instituts d’estadística de les comunitats autònomes, l’INE, el Consell Superior de Cambres Comerç i les cambres de comerç de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.

  A continuació es descriuen els indicadors que s’obtenen:

  a)    BALANÇ de cada variable: es calcula com la diferència entre el percentatge de respostes favorables i el de desfavorables.

  b)    SITUACIÓ DEL TRIMESTRE QUE ACABA (BALANÇ DE SITUACIÓ): s’obté a partir de la resposta a la pregunta sobre la marxa del negoci en l’establiment. Es tracta del balanç o diferència entre el percentatge de respostes favorables i el de desfavorables, referida al trimestre que tot just ha acabat.

  c)    SITUACIÓ DEL TRIMESTRE ENTRANT (BALANÇ D’EXPECTATIVES): es basa en la resposta a la pregunta sobre la marxa del negoci en l’establiment. Es tracta del balanç o diferència entre el percentatge de respostes favorables i el de desfavorables, referida al trimestre que comença.

  d)    ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL HARMONITZAT (ICEH): es construeix a partir de la resposta a la pregunta sobre la marxa del negoci en l’establiment. És la mitjana geomètrica del balanç de situació i del d’expectatives, amb els resultats normalitzats adequadament. El període base és el del primer trimestre del 2013, per la qual cosa en aquest període l’ICEH és 100.

   


 11. Ponderació i elevació dels resultats

 12. Per a l’elevació de les unitats enquestades s’empra la metodologia de l’índex Tankan, que s’obté de l’enquesta econòmica a curt termini a empreses del Japó, en el qual el pes de cada informant és un, independentment de la dimensió.

   


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11