• icono economia Sector serveis
 • > Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS)
icono economia print

METODOLOGIA DE L'OPERACIÓ EXPLOTACIÓ DE L'INDICADOR D'ACTIVITAT DEL SECTOR SERVEIS (IASS)

 1. Introducció
 2. Àmbit poblacional
 3. Àmbit temporal
 4. Disseny mostral
 5. Recollida de la informació
 6. Regionalització
 7. Formulació dels índexs agregats i any base
 8. Conceptes

 1. Introducció

 2. El principal objectiu de l'enquesta és proporcionar indicadors de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector serveis en les Illes Balears a través de dues variables: la xifra de negocis en termes nominals, això és, a preus corrents, i l'ocupació. Els resultats es presenten en forma d'índexs amb l'objectiu de mesurar variacions respecte de l'any base.

  L’IBESTAT duu a terme l'operació estadística 77250002, Explotació de l'indicador d'activitat del sector serveis (IASS), que és una explotació específica per les Illes Balears de l'estadística homònima que executa l'INE per al conjunt d'Espanya. Aquesta explotació ens permet disposar a nivell autonòmic d'informació respecte dels índexs globals i les taxes variació de la xifra de negoci per sector de l'activitat, així com la variació de l'ocupació que se li vincula.


 3. Àmbit poblacional

 4. La població objecte d'estudi està formada per les empreses, situades a les Illes Balears, l'activitat principal de les quals es troba classificada en les seccionis G, (Comerç), H (Transport i Emmagatzematge), I (Hostaleria), J (Informació i Comunicacions), M (Activitats Professionals, Científiques i Tècniques) i N (Activitats Administratives i Serveis Auxiliars) de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-09).


 5. Àmbit temporal

 6. La periodicitat d'aquest indicador és mensual.


 7. Disseny mostral

 8. El marc mostral és el Directori central d'empreses (DIRCE), actualitzat una vegada a l'any amb fonts administratives (principalment tributàries i de la Seguretat Social) o amb informacions procedents d'altres operacions estadístiques de l'INE.

  S'aplica un mostreig aleatori estratificat, en el qual els estrats es formen mitjançant l'encreuament de comunitat autònoma, agrupació d'activitat econòmica principal i grandària de l'empresa.

  Les grandàries mostrals s'estableixen perquè, a nivell de comunitat autònoma, s'obtinguin estimacions representatives a nivell de sector d'activitat.

  Per al càlcul de les grandàries mostrals s'ha utilitzat informació de l'Estadística estructural d'empreses (sector serveis), tenint en compte el pes de les branques en els diferents sectors, i els coeficients de variació de les variables personal ocupat i volum de negocis. Es realitza una afixació de Neyman per repartir la mostra en els diferents estrats, prefixant errors de mostreig del 5%, per branca a nivell nacional, i per sector de la comunitat autònoma.

  Els estrats de 200 treballadors i més són exhaustius en totes les branques. També se seleccionen totes les empreses multilocalizadas amb 50 i més assalariats i les empreses amb una facturació anual de 6 milions d'euros o superior.

  Es realitzen canvis de base cada 5 anys per reflectir la nova distribució poblacional. Cada any en el mes de gener, es renova una part de la mostra, que suposa una rotació d'entre un 20 i 25% de les unitats informants, en els estrats que no siguin exhaustius.


 9. Recollida de la informació

 10. Les dades de l'enquesta s'obtenen a partir dels qüestionaris emplenats per les empreses integrants de la mostra. Els mètodes emprats són: correu postal, fax, telèfon, e-mail o via Internet que és el mitjà més usat sobrepassant el 60% de la recollida total.


 11. Regionalització

 12. La unitat estadística i d'informació és l'empresa i no l'establiment o local.

  A nivell de comunitat autònoma i per poder estimar adequadament la xifra de negocis o de personal ocupat de les empreses amb locals en les diferents comunitats autònomes (empreses multilocalizadas), és necessari aplicar el concepte de regionalització. Per a això, s'utilitza informació de l'Estadística Estructural d'empreses (sector serveis) que recull informació del percentatge de la xifra de negocis de l'empresa que correspon a cada comunitat autònoma i del nombre d'ocupats en cadascuna d'elles.

  Com les mostres de l'enquesta conjuntural i de les estructurals són comunes per a les grans empreses, s'obté d'aquestes últimes informació sobre la ubicació regional dels locals per mitjà del quadre de distribució autonòmica, on es demana una desagregació en percentatge de la seva xifra de negocis i nombre d'ocupats de l'empresa, que correspon a cada comunitat autònoma.


 13. Formulació dels índexs agregats i any base

 14. Les dades obtingudes per a l'operació estadística estan basats en una enquesta directa per mostreig.

  Es construeixen índexs de tipus Laspeyres encadenats amb any base 2015 (encadenament mensual referit a desembre últim). Un índex encadenat mesura moviments acumulatius d'índexs a curt termini en diferents períodes base.

  El període de referència de la variable (període amb els valors del qual es comparen les variables xifra de negocis i ocupació del mes de referència) varia cada any i és el mes de desembre de l'any immediatament anterior al considerat. El període de referència de les ponderacions varia cada any i és el mes de desembre de l'any immediatament anterior al considerat.

  Segons el Reglament núm. 1168/98 els índexs han de canviar de base cada cinc anys. Per tant, el període base (període de referència de l'índex que és aquell en el qual l'índex es fa igual a 100) és 2015 i els anys base de difusió a la pàgina web de l’IBESTAT són els següents:

  Base 2015 Exercicis de 2005 en endavant

  Base 2010 Exercicis de 2005 a 2017

  Base 2005 Exercicis de 2005 a 2012


 15. Conceptes

 16. Ingressos o xifra de negoci

  Comprèn el total dels imports facturats per la unitat d'observació durant el període de referència per les vendes de béns i serveis subministrats a tercers, considerant tant els realitzats directament per la pròpia unitat d'observació com els procedents d'eventuals subcontractacions, comptabilitzats en termes nets.

  Personal ocupat

  Es correspon amb el nombre total de persones que treballen en la unitat d'observació (inclosos els propietaris que hi treballen, els socis que treballen amb regularitat en la unitat i els familiars no retribuïts que treballen amb regularitat en la unitat) i el de persones que, encara que treballen fora de la unitat, pertanyen a ella i són retribuïdes per ella (per exemple, els representants de comerç, el personal de missatgeria i els equips de reparació i manteniment que treballen per compte de la unitat d'observació). Inclou tant al personal remunerat com al no remunerat.


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11