• icono economia Sector financer
 • > Transmissions de drets de la propietat
icono economia print

Transmissions de drets de propietat

 1. Introducció
 2. Freqüència
 3. Fonts
 4. Metodologia general

 1. Introducció

 2. L’estadística de transmissions de drets de propietat (en endavant ETDP) publicada per l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) complementa la publicació anàloga que divulga l’Institut Nacional d’Estadística (INE) mitjançant l’estimació del nombre de drets patrimonials sobre bens immobles transmesos mensualment a cada una de les illes que formen l’arxipèlag balear (Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera). Els resultats també es desagreguen per naturalesa de la finca i, pel cas de les vivendes, per títol d’adquisició i estat i règim de la vivenda.


 3. Freqüència

 4. L’ETDP té freqüència mensual, considerant-se com a mes de referència el de la data d’inscripció en el Registre de la Propietat, perquè és el moment en què es registre l’operació de la transmissió. En aquest sentit, mensualment es publiquen les dades provisionals de corresponent a l’any en curs. D’altra banda, la publicació de les dades definitives no segueix cap calendari establert, si bé la revisió d’una dada provisional no es perllonga més de dotze mesos després que s’hagi publicat.


 5. Fonts

 6. Les dades que nodreixen l’ETDP procedeixen dels diferents registres de la propietat de l’arxipèlag, els quals són els responsables d’inscriure els béns immobles, la seva titularitat així com de tots els canvis i limitacions que aquets experimentin. Aquesta informació és recollida i depurada per l’INE que, si escau, imputa aquelles dades no recollides satisfactòriament amb la finalitat de completar i millorar els resultats obtinguts.


 7. Metodologia general

 8. Per al conjunt de Illes Balears, els resultats sobre el nombre de transmissions de bens immobles coincideixen amb els publicats per l’INE en l’àmbit de comunitat autònoma, atenent tant a la seva desagregació per naturalesa de la finca com, pel cas de les vivendes, per títol d’adquisició i estat i règim de la vivenda. L’estimació per illes es realitza aplicant la distribució percentual per illes que s’obté de les dades originals dels registres de la propietat als resultats per a les Illes Balears que publica l’INE.