• icono economia Construcció i habitatge
 • > Licitacions oficials
icono economia print

LICITACIÓ OFICIAL EN CONSTRUCCIÓ (LOC)

 1. Introducció
 2. Àmbit temporal
 3. Àmbit poblacional
 4. Àmbit geogràfic
 5. Conceptes i definicions
 6. Documentació complementària

 1. Introducció

 2. Licitació oficial en construcció és una estadística que permet analitzar l'evolució del mercat de la construcció des de l'òptica d'obres d'edificació i enginyeria civil de les diferents administracions.

   

  L'objectiu d'aquesta estadística és tenir una informació fiable i actualitzada de la licitació d'obra pública: la demanda de construcció de les diferents administracions públiques (Estat, Seguretat Social i ens territorials). 

  L'IBESTAT du a terme l'operació autonòmica a partir de la informació publicada pel Ministeri de Foment.

   


 3. Àmbit temporal

 4. La periodicitat d'aquest indicador és mensual.


 5. Àmbit poblacional

 6. La població objecte d'estudi és la licitació d'obra pública: la demanda de construcció realitzada per les diferents administracions públiques (Estat, Seguretat Social i ens territorials), sempre que aquesta hagi estat anunciada en el BOE, en els diferents perfils del contractant o en la Plataforma de Contractació de l'Estat.

  L'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, ha suposat una modificació substancial en la forma de publicar els anuncis de licitació. Això ha dificultat la recollida de tota la informació que es feia abans. En conseqüència, des d'abril de 2018, les dades dels ens territorials no inclouen els ens locals (ajuntaments, mancomunitats, etc.). Per aquesta raó, les dades totals de totes les administracions públiques no poden comparar-se amb les dels anys anteriors, en no disposar de la informació de les licitacions d'obra de les entitats locals.

  La variable que s'analitza és el pressupost de la licitació, expressat en milers d'euros. És la quantitat que apareix en l'anunci de la licitació amb imposts inclosos.


 7. Àmbit geogràfic

 8. Aquesta operació inclou informació de les licitacions oficials en construcció de les Illes Balears.


 9. Conceptes i definicions

  •  Tipologia: les obres es classifiquen en els dos grans tipològics existents, edificació i enginyeria civil.

  •          Organisme contractant: la unitat institucional del sector públic que té a càrrec seu  l'administració i la gestió de l'obra que s'anuncia.

   


 10. Documentació complementària

 11. La informació referent a aquesta operació estadística publicada pel Ministeri de Foment es pot consultar en l'enllaç següent:

  https://www.mitma.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/informacion-estadistica/construccion/licitacion-oficial-en-construccion/licitacion-oficial-de-la-construccion


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11