• icono poblacion Censos de població
 • > Cens de 2001
icono poblacion print

Metodologia cens 2001

 1. Introducció
 2. Font

 1. Introducció

 2. Els censos demogràfics 2001 inclouen tres tipus de censos: el Cens de Població, el Cens d'Habitatges i el Cens d'Edificis. Aquests censos són especialment rellevants perquè, a més de complir amb l'obligació legal que estableix la realització dels censos cada deu anys, marquen el final d'un tipus de cens clàssic i l'inici d'una nova etapa en la forma de recollida de la informació en la qual s'introdueix l'aprofitament del contingut de registres administratius existents i la incorporació de les noves tecnologies en el seu desenvolupament.

  Tant pel que fa a la població com als edificis s'utilitza, per primera vegada, la informació disponible en diferents registres administratius que passen a formar part del procés censal, de manera que es redueixen costos i esforços i s'evita preguntar de nou el que ja és conegut per l'administració. En concret, durant la planificació del desenvolupament censal l'opció que es va considerar més òptima per als Censos del 2001 va ser dur a terme una operació basada en un recorregut exhaustiu del territori, fortament recolzat en el Padró continu i en la base de dades del Cadastre.

  La realització de l'operació, la recollida de la informació, l'enregistrament i validació de les dades i la generació dels fitxers amb les dades censals van ser competència exclusiva de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Si bé en algunes comunitats autònomes es va signar un conveni de col•laboració en alguna de les fases relacionades amb el procés censal.

  Una vegada generats els fitxers de cadascun dels censos, prèvia sol•licitud, l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) va obtenir el fitxer corresponent al cens de les illes i dels seus respectius municipis a partir del que s'han pogut difondre les dades d'aquesta publicació. La presentació dels resultats s'ha organitzat en cinc apartats:

  - 1. Població
  - 2. Llars i famílies
  - 3. Edificis
  - 4. Habitatges
  - 5. Locals


 3. Font

 4. La novetat d'aquests censos va ser utilitzar la informació continguda en registres administratius, en concret en el Padró municipal d'habitants i en la base de dades del Cadastre tant en el Cens de la Població i Habitatges com en el Cens d'Edificis.

  La combinació de les dues fonts va permetre efectuar un únic recorregut censal, ja que el caràcter preparatori que tradicionalment assumia el recorregut de l'any acabat en 0 (que es denominava Censos d'Edificis i Locals) es va substituir per l'encreuament informàtic d'ambdues bases de dades. El producte obtingut de l'encreuament informàtic va ser un directori territorial que es va a imprimir prèviament en el quadern de recorregut de l'agent censal. Al seu torn, les característiques dels edificis i locals que es desitjaven conèixer es van incorporar als quaderns de recorregut impresos prèviament de manera que l'agent censal simultàniament obtenia la informació d'edificis i locals i distribuïa els qüestionaris que constituïen el Cens de Població i Habitatges.

  En el Cens de Població i Habitatges també es va aprofitar la informació administrativa disponible. Les dades procedents de la inscripció en el padró de cada persona (nom, cognoms, document d'identificació de la persona, sexe, data de naixement, província i municipi d'empadronament, lloc de naixement, país de nacionalitat i títol escolar o acadèmic) es van imprimir en un qüestionari a part (Fulla padronal), de manera que aquestes dades es confirmessin o es modifiquessin en el treball de camp si era pertinent. El contingut de la Fulla padronal no es va incloure en els qüestionaris pròpiament: les dades preexistents bolcades en la Fulla padronal es van associar, mitjançant una identificació biunívoca, a la resta d'informació censal de cada persona. Els qüestionaris del Cens de Població i Habitatges distribuïts van ser:

  - Qüestionari d'habitatge: incloïa preguntes sobre l'habitatge principal en les quals tenia la residència habitual una o diverses persones.

  - Fulla padronal: fulla impresa prèviament en el qual figuraven els residents d'aquest habitatge segons la informació obtinguda del Padró que s'havia de confirmar o modificar segons fos pertinent.

  - Qüestionari de la llar: qüestionari amb preguntes dirigides a cadascuna de les persones residents en aquest habitatge.

  - Qüestionari individual: qüestionari individual dirigit a les persones de 16 i més anys que en el moment censal estiguessin ocupades o estudiant.

  En l'annex es poden consultar els qüestionaris bilingües del Cens de la Població i el quadern de recorregut utilitzat en el treball de camp i en el projecte del cens elaborat per l'INE es pot trobar una exposició detallada de cadascuna de les preguntes incloses en els censos, sobre el seu interès i formulació:

  http://www.ine.es/censo2001/infotec.htm


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11