• icono economia Sector serveis
 • > Estadística Estructural d'Empreses
icono economia print

METODOLOGIA DE L’ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D’EMPRESES

 1. METODOLOGIA DE L’ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D’EMPRESES (2016)
 2. METODOLOGIA DE L’ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D’EMPRESES (2015)
 3. METODOLOGIA DE L’ENQUESTA ANUAL DE SERVEIS (2008)

 1. METODOLOGIA DE L’ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D’EMPRESES (2016)

 2. L’estadística estructural d’empreses és una operació estadística recollida en el Reglament 295/2008 del Consell i el Parlament Europeu, que du a terme l’Institut Nacional d’Estadística (d’ara en endavant, INE) amb caràcter anual. Mitjançant un acord marc, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (d’ara en endavant, IBESTAT) realitza les estimacions de l’EEE per a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  Fins a l’exercici de referència 2014 inclòs, aquesta informació es recollia en operacions estadístiques separades: Enquesta industrial d’empreses, Enquesta anual de serveis i Enquesta anual de comerç. A partir de l’any 2015 va començar el Projecte d’integració de les enquestes econòmiques estructurals, que s’ha desenvolupat al llarg de dos exercicis de referència (2015 i 2016). 


 3. METODOLOGIA DE L’ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D’EMPRESES (2015)

 4. L’objectiu principal de l’Estadística estructural d’empreses (EEE) és oferir informació sobre les característiques econòmiques de les empreses, com ara el personal ocupat, xifra de negocis i altres ingressos, compres i consums, despeses de personal, imposts i inversions.

  Fins a l’exercici de referència 2014 inclòs, aquesta informació es recollia en operacions estadístiques separades: Enquesta industrial d’empreses, Enquesta anual de serveis i Enquesta anual de comerç. A partir de l’any 2015 va començar el Projecte d’integració de les enquestes econòmiques estructurals, que es va desenvolupar en dos exercicis consecutius fins la seva total implantació.


 5. METODOLOGIA DE L’ENQUESTA ANUAL DE SERVEIS (2008)

 6. L’Enquesta anual de serveis és una operació estadística de caràcter anual que du a terme l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Amb la intenció d’obtenir estimacions en l’àmbit de la comunitat autònoma, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) ha sotmès les dades que proporciona l’INE a un procés de regionalització.

  En tot cas, l’objectiu principal de l’enquesta és l’estudi dels trets estructurals i econòmics de les empreses que componen el sector dels serveis. En aquest sentit, es recull informació relativa a diverses característiques de les empreses, com ara la seva activitat principal, la naturalesa jurídica, el període d’activitat i nombre de locals, com també de variables relatives a l’estructura de l’ocupació i de dades comptables, com ara compres i despeses, ingressos, operacions de capitals i tributs. 


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11