• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
 • > Eleccions autonòmiques
 • > 1991
icono sociedad print

METODOLOGIA ABREUJADA D'ELECCIONS AUTONÒMIQUES

 1. Introducció
 2. Font
 3. Àmbits de l’operació
 4. Definicions

 1. Introducció

 2. L'objectiu principal d'aquesta operació estadística és doble: per una part, proporcionar dades de participació i vots a candidatures en les eleccions al Parlament de les Illes Balears amb el major nivell de desagregació possible i, per una altra, fer-ho de forma agregada per illes. 

  La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en els articles 41 a 43 estableix el règim electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears, com també les característiques necessàries per a poder ser elegible i elector al Parlament  . En concret, l'article 41 estableix que el Parlament ha d’estar format pels diputats del territori autònom, elegits per sufragi universal, lliure, directe i secret, mitjançant un sistema de representació proporcional que ha d’assegurar una adequada representació de totes les zones del territori. 


 3. Font

 4. La font de les dades és la Junta Electoral de les Illes Balears.


 5. Àmbits de l’operació

 6. 3.1. Àmbit territorial

  La circumscripció per a les eleccions autonòmiques és l'illa

  L'article 23 de la Llei orgànica 5/1985 estipula que les circumscripcions estan dividides en seccions censals. Cada secció inclou un màxim de dos mil electors i un mínim de cinc-cents. En cada secció es constitueix una mesa electoral, sense perjudici que puguin formar-se'n més. Les meses electorals no corresponen a una definició geogràfica.

  L'IBESTAT publica les dades del conjunt de les Illes Balears per illa, municipi, districte, secció i mesa electoral. 

  Les meses, seccions i districtes varien en cada convocatòria d'eleccions.

  3.2 Àmbit poblacional

  L'àmbit poblacional està format per totes les persones amb dret a vot en cada convocatòria electoral.

  Segons l'article 43 de la LO 1/2007, són electors tots els ciutadans espanyols majors d'edat que figuren en el cens electoral de les Illes Balears. Aquest cens conté la inscripció d'aquells que tenen els requisits per ser electors i no es troben privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi. Està compost pel cens electoral d'espanyols residents a Espanya (CER) i el cens dels electors residents absents que viuen a l'estranger (CERA). És un cens electoral únic per a totes les eleccions que es realitzen a Espanya, llevat de les eleccions municipals i els consells insulars o administracions anàlogues a aquests. L'Oficina del Cens Electoral, emmarcada en l'Institut Nacional d'Estadístic, és l'òrgan encarregat de l'elaboració del cens electoral, amb la col•laboració dels ajuntaments i els consolats. El cens que s'utilitza en el procés electoral és el tancat el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria. 

  3.3 Àmbit temporal

  L'àmbit temporal està marcat per les convocatòries d'eleccions. 

  El mandat dels diputats és de quatre anys, comptadors a partir de la data de l'elecció d'aquests.


 7. Definicions

 8. Abstenció: persones censades que no van exercir el seu dret a vot.

  Cens electoral: persones censades en els censos CER i CERA. Són proporcionats per l'Oficina del Cens Electoral, òrgan dirigit i supervisat per la Junta Electoral Central. El Cens electoral és permanent i l'actualització d'aquest és mensual, amb referència al dia primer de cada mes.

  Cens CER: Cens d'electors residents o cens ordinari. Engloba tots els electors espanyols residents al territori nacional. Són inscrits d'ofici per l'Oficina del Cens Electoral en les llistes de seccions electorals del seu lloc de residència.

  Cens CERA: Cens electoral de residents absents. Hi figuren els ciutadans de nacionalitat espanyola absents del territori nacional que estan oficialment residint en un país estranger.

  Percentatge d'abstenció: percentatge de persones censades que no van exercir el seu dret a vot sobre el total de persones censades.

  Percentatge de vot a candidatura: percentatge de vots emesos a candidatures sobre el total de vots vàlids.

  Percentatge de vot emès: percentatge de persones que van exercir el seu dret a vot sobre el total de persones censades. 

  Percentatge de vot en blanc: percentatge de vots en blanc sobre el total de vàlids.

  Percentetge de vot nul: percentatge de vots nuls sobre el total de vots emesos.

  Percentatge de vots: percentatge de vots a candidatures sobre el total de vots vàlids.

  Percentatge de vot vàlid: percentatge de vots vàlids sobre el total de vots emesos.

  Vot a candidatura: vot emès a alguna de les candidatures presentades a les eleccions. 

  Vot emès: persones que van exercir el seu dret a vot. Inclou vots nuls, en blanc i a candidatura.

  Vot en blanc: vot emès en un sobre buit que no conté cap papereta. Es comptabilitza com a vàlid.

  Vot nul: vots emesos en sobres o paperetes diferents del model oficial, així com els emesos en paperetes sense sobre o sobres que contenguin paperetes de més d'una candidatura. També són considerats nuls aquells en els quals s'hagin modificat, afegit o ratllat noms de candidats, així com aquells en els quals s'hagi introduït qualsevol llegenda o expressió, entre altres alteracions de caràcter voluntari o intencionat en la papereta o el sobre.

  Vot vàlid: vots emesos a favor de candidatures o vots en blanc.


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11