• icono economia R+D, innovació tecnològica i TIC
 • > Enquesta d'ús de TIC i comerç electrònic a les empreses
 • > Principals resultats
icono economia print

Metodologia de l’Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i de les comunicacions, i del comerç electrònic a les empreses

 1. Introducció
 2. Àmbits de l'Enquesta
 3. Disseny de la mostra
 4. Recollida de la informació
 5. Presentació de resultats
 6. Informació complementària

 1. Introducció

 2. L'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC), i del comerç electrònic té per objecte conèixer el nivell d'implantació i ús de les TIC i del comerç electrònic en el sector empresarial.

  L'IBESTAT du a terme l'operació estadística 77215005 Explotació de l'enquesta sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses, que és una explotació específica per a les Illes Balears de l'enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) per al territori nacional. Aquesta explotació ens permet disposar en l'àmbit autonòmic d'informació desagregada per activitat i grandària de l'empresa. Es du a terme de manera que permet obtenir resultats comparables en l'àmbit internacional.


 3. Àmbits de l'Enquesta

 4. 2.1. Àmbit poblacional

  La població objecte d'estudi està formada per totes les empreses l'activitat principal de les quals es descriu en les seccions C, D, E, F, G, H, I, J, la secció L, les divisions de la 69 a la 74 de la secció M, la secció N i el grup 95.1 segons la CNAE-2009. Aquestes pertanyen als sectors d'indústria, construcció i serveis.

  2.2. Àmbit territorial

  Les unitats d'anàlisi són totes les empreses ubicades en el territori de les Illes Balears.

  2.3. Àmbit temporal

  Aquesta operació estadística és una enquesta anual. Per garantir l'objectiu de comparabilitat internacional de resultats, en cada enquesta es recullen dos períodes de referència: t-1 i t.

  Per una part, les variables d'infraestructura, equipaments i ús de les TIC van referides al primer trimestre de l'any t.

  De l'altra, les variables sobre comerç electrònic així com les d'informació general de l'empresa van referides a la totalitat de l'any t-1. Les dades relatives a l'ocupació se sol•liciten com a mitjana anual de t-1.

  2.4. Variables

  Les variables recollides en aquesta enquesta són molt diverses i cobreixen, entre altres, les àrees següents:

  • Informació general de l'empresa sobre els sistemes de les TIC.

  • Accés i ús d'Internet.

  • Comerç electrònic (e-commerce).

  • Mòduls inclosos ad hoc sobre temes concrets i rellevants relacionats amb les TIC.


 5. Disseny de la mostra

 6. El disseny mostral es fa en l'àmbit nacional mitjançant la selecció d'una mostra estratificada a partir de l'encreuament de les variables:

  Grandària de l'empresa.

  Branques d'activitat econòmica (segons CNAE-2009).

  Comunitat autònoma.

  Per a les Illes Balears la mida mostral és aproximadament de 1.119 empreses.


 7. Recollida de la informació

 8. La recollida de la informació es du a terme durant el primer trimestre de l'any t, emplenada preferiblement a través d'Internet.


 9. Presentació de resultats

 10. Els resultats es publiquen, segons les variables, en les unitats de mesura següents: 

  Percentatges d'empreses que presenten una característica determinada. 

  Percentatge de persones que compleixen una característica determinada. 

  Milers d'euros. 

  A més, els resultats es presenten desagregats segons:

  Sector o agrupació d'activitat econòmica, a partir de la CNAE-2009.

  Grandària de l'empresa:

  Menys de deu empleats.

  Deu o més empleats.


 11. Informació complementària

 12. Metodologia i qüestionaris de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) per a la "Enquesta sobre l'ús de TIC i comerç electrònic a les empreses".


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11