• icono sociedad Educació
 • > Despesa pública en educació
icono sociedad print

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ

 1. Introducció
 2. Àmbits d'estudi
 3. Documentació complementària

 1. Introducció

 2. El Ministeri d'Educació i Formació Professional publica anualment estadístiques referents a la despesa pública en educació.

  Alguns dels objectius que persegueix l'estadística són:

  • Quantificar amb precisió el muntant pressupostat com a despesa pública en educació.

  • Avaluar la participació dels diversos agents finançadors de la despesa.

  • Conèixer l'estructura funcional i econòmica de l'aplicació de la despesa.

  Les estadístiques publicades per IBESTAT ofereixen informació de resultats de la despesa pública en educació realitzada per la Conselleria d'Educació, incloent-hi i excloent-ne de la  comptabilització els capítols pressupostaris financers.


 3. Àmbits d'estudi

 4. L'àmbit poblacional d'aquest estudi inclou totes les activitats que poden considerar-se com a educació i comprèn tant les activitats d'ensenyament com altres activitats annexes a l'ensenyament.

  L'àmbit territorial es refereix tant a la despesa educativa pressupostada per la Conselleria d'Educació com a la part que aquest sector destina a activitats educatives a l'estranger. No s'hi inclou, per tant, la despesa realitzada per altres conselleries (si n'hi ha) o per les corporacions locals.

  Aquesta estadística té periodicitat anual i ofereix informació sobre la despesa en educació corresponent a cada any natural.


 5. Documentació complementària

 6. Pot ampliar-se la informació aportada en la web del Ministeri d'Educació i Formació Professional, apartat Estadístiques de l'educació, despesa pública en educació:

  https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/recursos-economicos/gasto-publico.html  

  Informació sobre la metodologia emprada: 

  https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:471b4618-c106-47a9-b47c-662aea86122b/2018notes.pdf

  https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:4bfd93c9-4ae0-4ede-a7i9-8ad7bd835ed6/2018metod.pdf


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11