Organització

barra horitzontal

Direcció general


Direcció

Àrea de producció estadística


Cap de servei

Cap de secció

Cap de secció

Cap de secció

Cap de negociat

Tècnic superior

Tècnic superior

Tècnic superior

Tècnic superior

Auxiliar administratiu

Àrea de difusió estadística


Cap de servei

Àrea d'informàtica


Cap de servei

Cap de secció

Tècnic superior

Tècnic grau mig

Tècnic superior

Àrea de coordinació i planificació


Cap de servei

Serveis Generals - Cap de secció

Auxiliar adminitratiu