202 010: Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Conèixer el nombre d'efectius sacrificats per tipus i de la producció de carn en canal i la seva destinació, per a la gestió del mercat

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Escorxadors de les Illes Balears
Tipus d'activitat: Enquestes
Organismes o unitats estadístiques que participen: Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Nombre d'animals sacrificats, pes en canal, tipus d'animals

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 1997-actual

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 01010
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Denominació Encuesta Mensual de Sacrificio de Ganado en Mataderos

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013