202 016: Preus mitjans rebuts pels agricultors

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Economia > Sector Primari
Objectius Obtenció de preus mitjans mensuals rebuts pels agricultors com primeres vendes de productes agraris per a informació del mercat

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Transaccions comercials de primera venda de productes agraris
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Preus i productes

Difusió de les dades


Mitjà de difusió
Periodicitat de la difusió
Períodes disponibles 2004-actual

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 01046
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Denominació Precios Medios Nacionales Mensuales y Anuales Percibidos por los Agricultores

Històric


Programes anuals
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013