301 018: Enquesta sobre l'ús de drogues en ensenyaments secundaris

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Salut
Àrea i secció temàtica Societat > Salut
Objectius Conèixer l'evolució en el consum de drogues en la població escolar de 14 a 18 anys

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Alumnes de 14 a 18 anys escolaritzats a l'ensenyament secundari
Tipus d'activitat: Enquestes
Organismes o unitats estadístiques que participen: Pla nacional sobre drogues - Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Variables sociodemogràfiques i variables relacionades amb el volum i freqüència de consum de drogues, amb la percepció de risc de consum de drogues i percepció de facilitat d'adquisició

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web del PADIB
Periodicitat de la difusió Biennal
Períodes disponibles des de 2000

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 54101
Unitat responsable Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Denominació Encuesta estatal sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013