302 017: Accidents laborals registrats a les Illes Balears

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Àrea i secció temàtica Societat > Mercat de treball
Objectius Conèixer l'evolució de la sinistralitat laboral a les Illes Balears

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Treballadors accidentats
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministeri de Treball i Immigració
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Sexe, edat, nacionalitat, ocupació, lloc, tipus i gravetat de l'accident, sector econòmic, classificació CNAE, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Mensual
Períodes disponibles Des de 2004

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 58012
Unitat responsable Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Denominació Accidentes de Trabajo

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013