304 003: Estadística de finançament i despesa pública en cultura

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Àrea i secció temàtica Societat > Cultura i oci
Objectius Donar a conèixer la despesa en matèria de cultura de la comunitat autònoma

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Administració autonòmica
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Conselleria/Departament, servei, programa, concepte, correspondència en codis, classificació por capítols, transferència a l'Estat, transferència a la comunitat autònoma, transferència a entitats locals

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2010

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 41050
Unitat responsable Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Denominació Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura

Històric


Programes anuals
2014
2013
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013