311 015: Fons d'assistència social (FAS, prestacions no contributives)

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Àrea i secció temàtica Societat > Benestar i protecció social
Objectius Conèixer el perfil de les persones titulars del Fons d'Assistència Social

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Persones que cobren una FAS
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: IMSERSO
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Perfil de les persones beneficiàries (sexe i edat), municipi de residència

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Publicació en paper
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2000

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 64049
Unitat responsable Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IMSERSO)
Denominació Pensiones no Contributivas

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013