• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
 • > Eleccions al Congrés
 • > Evolució de la participació a l'àmbit autonòmic i insular (1977-2023)
icono sociedad print

METODOLOGIA D'ELECCIONS Al CONGRÉS

 1. Introducció
 2. Font
 3. Àmbits de l'operació
 4. Definicions

 1. Introducció

 2. L'objectiu principal d'aquesta operació estadística és doble: per una part, proporcionar dades de participació i vots a candidatures amb el major nivell de desagregació possible i, per una altra, fer-ho de forma agregada per illes. 

  La norma que regula el règim electoral general és la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. S'hi recullen les disposicions generals que regeixen les eleccions per sufragi universal directe i que són aplicables en tot procés electoral, així com les normes que es refereixen als diferents tipus d'eleccions polítiques. El Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals, afegeix especificitat a determinats aspectes del procés electoral.


 3. Font

 4. La font de les dades d'eleccions al Congrés és el Ministeri de l'Interior. Pot consultar-se en la web

  http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/. 


 5. Àmbits de l'operació

 6. 3.1. Àmbit territorial

  En el cas de les eleccions al Congrés, hi ha 52 circumscripcions electorals, que es corresponen amb cadascuna de les cinquanta províncies espanyoles, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. L'article 23 de la LO 5/1985 estipula que les circumscripcions estan dividides en seccions electorals. Cada secció inclou un màxim de dos mil electors i un mínim de 500. En cada secció hi ha una mesa electoral, sense perjudici que puguin crear-se'n més. Les taules electorals no corresponen a una definició geogràfica.

  L'IBESTAT publica les dades de la circumscripció de les Illes Balears i les desagrega per illa, municipi, districte, secció, mesa electoral i vot CERA. 

  Les taules, seccions i districtes varien en cada convocatòria d'eleccions. 

  3.2 Àmbit poblacional

  L'àmbit poblacional està format per totes les persones amb dret a vot en cada convocatòria electoral.

  Per exercir el dret a vot és necessari estar inscrit en el Cens electoral. Aquest està format pel cens dels electors residents a Espanya (Cens CER) i pel dels electors residents absents que viuen a l'estranger (Cens CERA). La inscripció en el Cens CER es realitza a través del padró municipal, mentre que la del Cens CERA es realitza a través dels consolats amb la inscripció com a resident en el Registre de Matrícula Consular, obligatòria per als espanyols que resideixen permanentment a l'estranger. Els vots del Cens CERA es presenten per al conjunt de la circumscripció, que, en el cas de les eleccions al Congrés, és la província.   

  3.3. Àmbit temporal

  L'àmbit temporal està marcat per les convocatòries d'eleccions des de 1977. Si bé l'article 68 de la Constitució espanyola estableix que el Congrés s'elegeix per quatre anys, aquest es pot dissoldre amb anterioritat. 


 7. Definicions

 8. Abstenció: persones censades que no van exercir el seu dret a vot.

  Cens electoral: persones censades en els censos CER i CERA. Són proporcionats per l'Oficina del Cens Electoral, òrgan dirigit i supervisat per la Junta Electoral Central. El Cens electoral és permanent i l'actualització d'aquest és mensual, amb referència al dia primer de cada mes.

  Cens CER: Cens d'electors residents o cens ordinari. Engloba tots els electors espanyols residents al territori nacional. Són inscrits d'ofici per l'Oficina del Cens Electoral en les llistes de seccions electorals del seu lloc de residència.

  Cens CERA: Cens electoral de residents absents. Hi figuren els ciutadans de nacionalitat espanyola absents del territori nacional que estan oficialment residint en un país estranger.

  Percentatge d'abstenció: percentatge de persones censades que no van exercir el seu dret a vot sobre el total de persones censades.

  Percentatge de vot a candidatura: percentatge de vots emesos a candidatures sobre el total de vots vàlids.

  Percentatge de vot emès: percentatge de persones que van exercir el seu dret a vot sobre el total de persones censades. 

  Percentatge de vot en blanc: percentatge de vots en blanc sobre el total de vàlids.

  Percentatge de vot nul: percentatge de vots nuls sobre el total de vots emesos.

  Percentatge de vots: percentatge de vots a candidatures sobre el total de vots vàlids.

  Percentatge de vot vàlid: percentatge de vots vàlids sobre el total de vots emesos.

  Vot a candidatura: vot emès a alguna de les candidatures presentades a les eleccions. 

  Vot CERA: vot emès per les persones inscrites en el Cens electoral de residents absents.

  Vot emès: persones que van exercir el seu dret a vot. Inclou vots nuls, en blanc i a candidatura.

  Vot en blanc: vot emès en un sobre buit. Es comptabilitza com a vàlid.

  Vot nul: vots emesos en sobres o paperetes diferents del model oficial, així com els emesos en paperetes sense sobre o sobres que contenguin paperetes de més d'una candidatura. També són considerats nuls aquells en els quals s'hagin modificat, afegit o ratllat noms de candidats, així com aquells en els quals s'hagi introduït qualsevol llegenda o expressió, entre altres alteracions de caràcter voluntari o intencionat en la papereta o el sobre.

  Vot vàlid: vots emesos a favor de candidatures o en blanc.


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11