214 001: Explotació de l'Enquesta d'estructura salarial

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Economia > Preus i salaris
Objectius Conèixer l'estructura dels salaris i la seva distribució

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Treballadors per compte aliena que presten els seus serveis a un compte de cotització de la Seguretat Social a les Illes Balears
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen: INE
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Autonòmica
Principals variables: Guany mitjà anual per treballador, per hora, sexe, edat, nacionalitat, tipus de contracte, tipus d'ocupació i sector d'activitat

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles 2002, 2006 i 2010

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 30189
Unitat responsable INE
Denominació Encuesta de estructura salarial

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2014
Plans estadístics
2014-2017